УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ    
Име и презиме Приемен термин Електронска пошта
Д-р Константин Бахчеванџиев среда 12-14 bahchevandjiev@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Ѓорги Груевски четврток 10-12 gruevski@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Горан Златески понеделник 12-14 zlateski@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Борче Илиев вторник 10-12 iliev@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Владимир Каранаков четврток 10-12 karanakov@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Владимир Кољозов online преку MS Teams
вторник 11-12

vladimir.koljozov@fdtme.ukim.mk

Д-р Живка Мелоска секој работен ден 9-12 meloska@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Митко Нацевски среда 12-14 nacevski@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Елена Никољски Паневски вторник 10-12 nikoljski@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Бранко Рабаџиски понеделник 10-12 rabadziski@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Нацко Симакоски четврток 10-12 simakoski@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Мира Станкевиќ Шуманска понеделник 10-12 stankevik@fdtme.ukim.edu.mk
Д-р Зоран Трпоски понеделник 10-12 trposki@fdtme.ukim.edu.mk
     
ВОНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ  
Име и презиме Приемен термин Електронска пошта
Д-р Виолета Јакимовска Поповска вторник 10-12 jakimovska@fdtme.ukim.edu.mk
     
ДОЦЕНТИ  
Име и презиме Приемен термин Електронска пошта
- - -
     
АСИСТЕНТИ  
Име и презиме Приемен термин Електронска пошта
- - -

 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани