УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р МИТКО НАЦЕВСКИ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: nacevski@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер, Шумарски факултет,Скопје.
Наслов на дипломска работа: “Влијание на склопот на насадот и возраста на годот врз должината и широчината на трахеидите на дрвото на црн бор создадени во култури”.
Магистер по дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет,Скопје, 1990 година.
Наслов на магистерска работа: “Компаративни испитувања на некои анатомско-технички својства на дрвото од багрем (Robinia pseudoacacia L.)”.
Доктор на биотехнички науки, Шумарски факултет, Скопје, 1994 година. Наслов на докторска дисертација: “Компаративни испитувања на некои анатомско-технички својства на дрвото од бука (Fagus moesiaca) од генеративно и вегетативно потекло”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН

• Анатомија на дрвото
• Технички својства на дрвото
• Структура и идентификација на двото
• Естетски својства на дрвото
• Физички својства на дрвото
• Механички својства на дрвото
• Методи за испитување на квалитетот на дрвото

   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

1. Нацевски Митко и Несторовски Љупчо Истражување на некои физички и механички својства на дрвото од питомиот костен во Република Македонија, Научна монографија, НУБ "СВЕТИ КЛИМЕНТ OХРИДСКИ" (www.nubsk.edu.mk ) со COBISS.MК-ID: 43090186, Скопје 2000.

   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1. Георгиевски, Ж., Нацевски, М. : Влијание на склопот на насадот и возраста на годот врз должината и широчината на трахеидите во дрвото на црн бор создадени во култури, ГЗШФ, Книга XXXI, Скопје 1984/86.
2. Димески, Ј., Нацевски, М., Манев, Т., Трпоски, З.: Прилог кон проучување на некои технолошки карактеристики на црн бор и бука, Шумарски преглед, Број 1-6, Скопје 1988.
3. Димески, Ј., Манев, Т., Нацевски, М.,  Илиев, Б.: Испитување на физичките и механичките својства на плочите од иверки произведени од оризова лушпа и дрво, Шумарски преглед, Број 1-12, Скопје 1990.
4. Георгиевски, Ж., Нацевски, М. Илиев, Б.: Влијание на возраста на стеблото и висината на пресекот врз широчината на годот, должината и широчината на влакнестите клетки кај срцевидната евла (Alnus subcordata),  ГЗШФ, Книга XXXV, Скопје 1992/93.
5. Нацевски, М.: Компаративни испитувања на широчината на годот и учеството на зоната на доцното дрво кај багремот (Robinia pseudoacacia) од алувијална и циметна почва, ГЗШФ, Книга XXXV, Скопје 1992/93.
6. Нацевски, М., Василевски, К.: Влијание на возраста на годот врз содржината на пепел во дрвото на црн бор создадено во култури, ГЗШФ, Книга XXXV, Скопје 1992/93.
7. Нацевски, М.: Влијание на широчината  и возраста на годот врз тврдината на дрвото од багрем ( Robinia pseudoacacia L.), ГЗШФ, Книга XXXV, Скопје 1992/93.
8. Nacevski, M.: EXAMINATION OF SOME PHISICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF BLACK LOKUST WOOD (ROBINIA PSEUDOACACIA L.) GROWN ON ALLUVIAL AND CIMENT SOIL, BOOK OF ARTICLES, INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “50 YEARS – FACULTY OF FORESTRY” SKOPJE 1997.
9. INVESTIGATION OF SOME TECHNICAL PROPERTIES OF ALNUS SUBCORDATA, AND THEIR VARIATIONS IN LONGITUDINAL DIRECTION, INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM “50 YEARS – FACULTY OF FORESTRY” SKOPJE 1997.
10. Крстевски, К., Нацевски, М., Несторовски, Љ.: Користење на отпадоци за брикетирање, Едиција од советување, Крива Паланка 1997.
11. Нацевски, М., Некои анатомско-технички својства на дрвото од видови кои се користат во резбарството, Зборник на трудови од советувањето „Македонско копаничарство“, Скопје 1997.
12. Нацевски, М., Златевски, Г.: Варијации на широчината на годот и тврдоста на дрвото од ела (Abies alba) во трансверзална насока на стеблото, ГЗШФ, Книга XXXVI, Скопје 2000.
13. Нацевски, М., Несторовски, Љ.: Испитување на некои анатомски својства на дрвото од дивата фоја  (Juniperus excelsa), ГЗШФ, Книга XXXVI, Скопје 2000.
14. Ацевски, Ј., Нацевски, М., Василевски, К.: Био-еколошки карактеристики и некои физичко-механички својства на дрвото од  Sequoidendron giganteum интродуиран во Република Македонија, ГЗШФ, Книга XXXVI, Скопје 2000.
15. Нацевски, М., Несторовски, Љ.: Некои физички и механички својства на дрвото од питом костен (Castanea sativa) од скопското и тетовско-гостиварското подрачје, ГЗШФ, Книга XXXVI, Скопје 2000.
16. Нацевски, М., Илиев, Б., Трајков, П., Велковски, Н.: Истражување на густината на дрвото од дуглазија (Pseudotsuga menziesii), ГЗШФ, Книга XXXVII, Скопје 2001.
17. Илиев, Б., Нацевски, М.: Водоотпорни комбинирани плочи произведени со директно пресување, Зборник на трудови, Прв конгрес на инженерите на Македонија, Струга 2002.
18. Илиев, Б., Нацевски, М.: Можности за производство на енергетски брикети од линго-целулозни материјали, Зборник на трудови, Прв конгрес на инженерите на Македонија, Струга 2002.
19. Нацевски, М. Илиев, Б., Трајанов, З.: Димензионална стабилност на дрвото од црнборови вештачки подигнати насади, ГЗШГ, Книга XXXVIII, Скопје 2002
20. Нацевски, М. Илиев, Б., Трајанов, З.: Истражување на квалитетот на дрвото од дуглазија (Pseudotsuga menziesii), ГЗШФ, Книга XXXVIII, Скопје 2002.
21. Нацевски, М. Илиев, Б.: Некои структурни карактеристики на буковината (Fagus moesiaca) од вегетативно потекло, ГЗШФ, Книга  XXXVIII, Скопје 2002.
22. Нацевски, М. Илиев, Б.: Основни физички својства на дрвото од егзотични видови во Република Македонија, ГЗШФ, Книга  XXXVIII, Скопје 2002.
23. Iliev, B., Dimeski, J., Nacevski, M.: Influence of some factors of the properties of waterresistant combined structural boards, Proceedings, International conference, Zagreb 2004.
24. Илиев, Б., Димески, Ј., Нацевски, М.: Дрвогипсани градежни плочи и нивни карактеристики, ГЗШФ, Книга XXXIX, Скопје 2004.
25. Несторовски, Љ., Нацевски, М., Трајанов, З.: Анализа на јакоста на притисок на дрвото од дива фоја (Juniperus excelsa), ГЗШФ, Книга XXXIX, Скопје 2004.
26. Илиев, Б., Димески, Ј., Нацевски, М.: Димензионална стабилност на водоотпорни повеќеслојни фурнирски плочи, ГЗШФ, Книга XXXIX, Скопје 2004.
27. Несторовски, Љ., Крстевски, К., Нацевски, М., Трајанов, З.: Анализа на енергетската вредност на дрвото од бука, ГЗШФ, Книга XXXIX, Скопје 2004.
28. Нацевски, М., Илиев, Б., Несторовски, Љ., Груевски Ѓ.: Истражување на јакостите на притисок  и свиткување на дрвото од аризонски чемпрес(Cupressus arizonica), ГЗШФ, Книга XXXIX, Скопје 2004.
29. Илиев, Б., Михајлова, Ј., Нацевски, М.: Анализа на дебелинското бабрење и впивањето на водата кај лакирани водоотпорни дрвени плочи, Шумарски преглед, Година 41, Скопје 2006.
30. Несторовски, Љ., Нацевски, М., Трајанов, З.: Анализа на енергетската вредност на дрвото од ела (Abies alba), Шумарски преглед, Година 41, Скопје 2006.
31. Несторовски, Љ., Нацевски, М., Трајанов, З.: Анализа на јакоста на свивање на дрвото од дива фоја (Juniperus excelsa), Шумарски преглед, Година 41, Скопје 2006.
32. Нацевски, М., Илиев, Б., Несторовски, Љ.: Густина на дрвото од црнборови вештачки подигнати насади, Шумарски преглед, Година 41, Скопје 2006.
33. Нацевски, М., Илиев, Б., Несторовски, Љ.: Истражување на основните физички својства на дрвото од аризонски чемпрес (Cupressus arizonica), Шумарски преглед, Година 41, Скопје 2006.
34. Nestorovski, Lj., Nacevski, M., Krstevski, K., Trajanov, Z.: ANALISYS OF THE WOOD ENERGETIC VALUE OF SOME OAK SPECIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, International Symposium – Sustainable Forestry – problems and challenges Perspectives and challenges in wood technology, PROCEEDINGS, Vol. XLII/Pag. 154-158, Skopje 2007.
35. Iliev, B., Nacevski, M., Mihailova, J.,Dimeski, J., Jakimovska, V.: POSSIBILITY OF PLYWOOD PRODUCTION WITH STANDARD BONDING QUALITY, International Symposium – Sustainable Forestry – problems and challenges Perspectives and challenges in wood technology, PROCEEDINGS, Vol. XLII/Pag.377-383, Skopje 2007.
36. Iliev, B., Nacevski, M., Mihailova, J.,Dimeski, J., Jakimovska, V.: COMPARATIVE ANALYSIS OF WATER ABSORPTION AND THICKNESS SWELLING BETWEEN MULTI-LAYER PLYWOOD AND SOLID WOOD, International Symposium – Sustainable Forestry – problems and challenges Perspectives and challenges in wood technology, PROCEEDINGS, Vol. XLII/Pag.384-389, Skopje 2007.
37. Nacevski, M.,  Iliev, B., Nestorovski, Lj.,  Gruevski,G.: INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CUPRESSUS ARIZONICA WOOD IN REPUBLIC OF MACEDONIA, International Symposium – Sustainable Forestry – problems and challenges Perspectives and challenges in wood technology, PROCEEDINGS, Vol. XLII/Pag.460-465, Skopje 2007.
38. Nacevski, M.,  Iliev, B., Nestorovski, Lj. Velkovski, N.: PRESSURE AND BENDING STRENGHT INVESTIGATION OF THE BLACK PINE WOOD FROM ARTIFFICIALL STANDS, International Symposium – Sustainable Forestry – problems and challenges Perspectives and challenges in wood technology, PROCEEDINGS, Vol. XLII/Pag.466-470, Skopje 2007.
39. Iliev, B., Nacevski, M., Mihailova, J., Gruevski,G., Jakimovska, V.: Analyze of the important physical and mechanical properties of the plywood compared with particeboards and solid wood, International symposium – Wood is good – properties, technology, valorization, application – Ambienta 2008, Zagreb 2008.
40. Nestorovski, Q., Nacevski, M., Trajanov, Z.: Energetskata vrednost na drvoto od Carpinus orientalis i Ostrya carpinifolia, [umarski pregled, Godina 42/Str. 111-114, Skopje 2009.
41. Nestorovski, Lj., Nacevski, M., Trajkov, P., Trajanov, Z., Kovacevic, G.: Analysis of the energetic potential of forests in Republic of Macedonia, 19th European Biomass Conference and Exhibition, 6-10 June, Berlin 2011.
42. Nestorovski, Lj., Nacevski, M., Trajkov, P., Trajanov, Z., Danilovic, M.: ANALYSIS OF THE ASH QUANTITY DUPING BEECH WOOD COMBUSSTION, FOREST REVIEW, International Scientific Journal, Vol.43/Pag. 12-14, Skopje 2012.
43. Bahchevandjiev, K., Nacevski, M., Mihajlovski, N.: PERCENTAGE OF WEIGHT INCREASE IN EUROPEAN SPRUCE WOOD (Picea abies, Mill.), IMPREGNATED WITH POLYURETHANE AND ACRYLIC COANTINGS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN”, Ohrid, 16-18 May, 2013 PROCEEDINGS, Skopje, 2013
44. Nestorovski, Lj., Nacevski, M., Trajanov, Z., Trajkov, P.: Analysis of Energy Value of Some Tree Species, Nova mehanizacija sumarstva, Volume 35, Forestry Faculty of Zagreb, "Croatian forests" Ltd. Zagreb, Zagreb 2014.
45. Ljupco Nestorovski, Mitko Nacevski, Zdravko Trajanov, Pande Trajkov.: ANALYSIS OF THE AMOUNT OF ASH DURING SESSILE OAK WOOD COMBUSTION, Glasnik Sumarskog fakulteta supplement issue, (97-100), Univerzitet u Beogradu – Beograd 2015.
46. Violeta Jakimovska Popovska, Borche Iliev, Mitko Nacevski.: BENDING PROPERTIES OF COMPOSITE WOOD-BASED PANELS, SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN”, OHRID, REPUBLIC OF MACEDONIA, 2015.
47. Konstantin Bahchevandijev, Mitko Nacevski, Nikola Mihajlovski.: COMPRESIVE STRENGTH IN DIRECTION OF THE WOOD FIBRES FROM THE SPRUCE WOOD (PICEA ABIES KARST) IMPREGNATED WITH POLYURETHANE AND ACRYLIC VARNISHES, , SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN”, OHRID, REPUBLIC OF MACEDONIA, 2015.
48. Mitko Nacevski, Borche Iliev, Ljupcho Nestorovski, Konstantin Bahchevandjiev, Violeta Jakimovska Popovska, Basri Aziri: WOOD DENZITY OF AUTOCHTHONOUS AND ALLOCHTHONOUS WOOD SPECIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN”, OHRID, REPUBLIC OF MACEDONIA, 2015.
49. Ljupco Nestorovski, Mitko Nacevski, Borce Iliev, Basri Aziri: INVESTIGATION OF THE DENSITY AND VOLUME REDUCTION OF THE WOOD FROM SOME INTRODUCED SPECIES IN REPUBLIC OF MACEDONIA, International conference “70 years Faculty of Foresstry, Skopje, 2017.
50. Mitko Nacevski, Borche Iliev, Ljupcho Nestorovski, Konstantin Bahchevandjiev, Violeta Jakimovska Popovska, Basri Aziri: WOOD SHRINKAGE OF AUTOCHTHONEN AND ALLOCHTONE WOOD SPECIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN”, OHRID, REPUBLIC OF MACEDONIA, 2017.

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

1. Влијание на склопот врз анатомско-технолошките својства и сортиментна структура на дрвото од црнборовите култури во СР Македонија, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за наука на Република Македонија, главен истражувач Георгиевски Живоин, Скопје 1986.
2. Оптимализација на производните процеси во пиланското производство на Република Македонија, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за наука на Република Македонија, главен истражувач Георгиевски Живоин, Скопје 1994.
3. Изнаоѓање на најповолни можности за производство на дрво-градежни плочи во комбинација на дрво, гипс и цемент, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за наука на Република Македонија, главен истражувач Димески Јосиф, Скопје 1999.
4.  Истражување на некои физички и механички својства на дрвото од питомиот костен (Castanea sativa) во Република Македонија, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, главен истражувач Нацевски Митко, Скопје 2000.
5. Испитување на квалитетот на дрвото од алохтони видови интродуирани во шумски култури во Република Македонија, истражувачкоапликативен проект финансиран од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, главен истражувач Нацевски Митко, Скопје 2001.
6. Испитување на квалитетот на дрвото од автохтони и алохтони видови- прилог кон подобрување и унапредување на шумите во Република Македонија, истражувачкоапликативен проект финансиран од јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје, главен истражувач Нацевски Митко, Скопје 2002.
7. Компаративни истражувања на квалитетот на дрвото од дуглазија (Pseudotsuga menziesii) во Република Македонија, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, главен истражувач Нацевски Митко, Скопје 2003.
8. Истражување на можностите за производство и користење на шумска биомаса како обновлив ресурс во Република Македонија, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, главен истражувач Крстевски Кирил, Скопје 2003.
9. Надворешна евалуација на Земјоделски Факултет во Скопје, во рамките на макропроектот Надворешна евалуација на високообразовните установи во Република Македонија и надворешна евалуација на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје и Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, финансиран од Фондацијата “Институт отворено општество-Македонија”, главен истражувач Ангелков Борис, Скопје 2004.
10. Надворешна евалуација на Факултетот за биотехнички науки во Битола, во рамките на макропроектот Надворешна евалуација на високообразовните установи во Република Македонија и надворешна евалуација на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје и Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, финансиран од Фондацијата “Институт отворено општество-Македонија”, главен истражувач Мартиновски Ѓорги, Скопје 2004.
11. Истражување на квалитетот на дрвото од аризонски чемпрес (Cupressus arizonica) во Република Македонија, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, главен истражувач Нацевски Митко, Скопје 2006.
12. WBP дрвени композити и нивни карактеристики, научноистражувачки проект финансиран од Универзитетот во согласност со Правилникот за користење на средства од интегративните функции на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за активности поврзани со научноистражувачката дејност, главен истражувач Илиев Борче. Скопје 2013.

 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани