УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер–Скопје во состав на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје е основан на 26 април 2010 година со посебен закон донесен во Собранието на Република Македонија.
Факултетот е следбеник на четиридецениската традиција на студиите од областа на дрвната индустрија, механичката технологија на дрвото и проектирање на мебел и ентериер што до учебната 2009/10 година се организираа во рамките на студиските програми на Шумарскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Факултетот за дизајн и технологија на мебел и ентериер претставува единствена високообразовна и научно–истражувачка установа од областа на технологијата на дрво и дизајн на мебел и ентериер.
Според наставно-образовната и научно-истражувачката работа, Факултетот спаѓа во групата на биотехнички факултети.
Во образовниот процес на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер се организираат четиригодишни додипломски студии од прв циклус и едногодишни постдипломски (магистерски) студии од втор циклус, а во фаза на воведување е третиот циклус на студии - докторски студии.
Со завршување на додипломските студии, студентот се стекнува звањето Дипломиран инженер по дрвна индустрија со назнака на студиската програма, односно:
• Механичка технологија на дрвото
• Проектирање и технологија на мебел и ентериер
• Инженерство на мебел и дрво
• Дизајн на мебел и ентериер
Факултетот е сместен во зградата на Факултетот за земјоделски науки и храна, во источниот дел на Скопје, во населбата Автокоманда, на адресата Ул. 16-та Македонска бригада бр.3.
АКРЕДИТАЦИИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

• Акредитација на студиската програма 'Дизајн на мебел и ентериер' на прв циклус студии
• Акредитација на студиската програма 'Инженерство на мебел и дрво' на прв циклус студии
• Акредитација на студиската програма 'Дизајн и технологии на мебел и ентериер' на втор циклус студии

• Решение за почеток со работа на студиската програма 'Дизајн на мебел и ентериер' на прв циклус студии
• Решение за почеток со работа на студиската програма 'Инженерство на мебел и дрво' на прв циклус студии
• Решение за почеток со работа на студиската програма 'Дизајн и технологии на мебел и ентериер' на втор циклус студии
• Решение за почеток со работа на студиската програма 'Дизајн и технологии на мебел и ентериер' на трет циклус студии

• СТАТУТ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

• СТАТУТ на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје

• ПРАВИЛНИК за внатрешната организација на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје

• ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје

• ДЕЛОВОДНИК за работа на Наставно-научниот совет на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје

• ПРАВИЛНИК за плати и надоместоци на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје

• ЕТИЧКИ КОДЕКС на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

• ЗАКОН за заштита на укажувачите

• Прирачник за примена на законот за заштита на укажувачите
• Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
• Процедура за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и другите податоци на укажувачите
• Писмена пријава за заштитено внатрешно пријавување
• Решение за назначување овластено лице за прием на пријави заради заштитено внатрешно пријавување

• ИЗВЕШТАЈ за самоевалуација на институцијата и студиските програми на УКИМ-Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје (за период 2017–2020)

ЗАВРШНИ СМЕТКИ

• ЗАВРШНА СМЕТКА 2021 /603/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2021 /788/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2020 /603/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2020 /788/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 /603/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 /788/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2018 /603/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2018 /788/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 /603/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 /788/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2016 /603/
• ЗАВРШНА СМЕТКА 2016 /788/

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Одлука бр. 0201-40/2-I-8 од 25.01.2018 година – службено лице одговорно за посредување со информации од јавен карактер е Софија Неделкоска (e-mail: nedelkoska@fdtme.ukim.edu.mk)

• Годишен извештај - 2021
• Годишен извештај - 2020

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани