УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р ГОРАН ЗЛАТЕСКИ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: zlateski@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер , .
Магистер по дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 1999 година. Наслов на магистерска работа: “Проучување на режимите за конвективно сушење на бичена граѓа од ела и бука со различни димензии”.
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 2004 година. Наслов на докторска дисертација: “Проучување на режимите и квалитетот на контактно вакуумско сушење на пилански сортименти ”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН

• Хемиска преработка на дрвото
• Хидротермичка обработка на дрвото
• 3Д Графика

   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА  
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1. Загуба на дрвна маса при сушење на бичена граѓа, Меѓународен научен симпозоим, 50 години - Шумарски факултет, Скопје, 1997, стр 263 – 271 (заедно со Б. Рабаџиски).
2. Утрвдување режим за сушење на бичена граѓа од топопла со дебелина - 40,0 mm, Инженерство -Списание за инженерско творештво и технологија, Скопје 1998 (заедно со Б. Рабаџиски)
3. Термичко сушење на бичени материјали, Ревија Село бр. 37, Скопје, 1999, стр. 3 (заедно со Б. Рабаџиски).
4. Природно сушење на бичени материјали, Ревија Село бр. 38, Скопје, 1999, стр. 3 (заедно со Б. Рабаџиски).
5. Инвестициона програма за подигање на пилански преработувачки капацитет - Куманово, Скопје, 1999 година. Раковотел Б. Рабаџсики, соработник Г. Златески).
6. Варијации на широчината на годот и тврдоста на дрвото од ела (Abies alba Mill.) во трансверзална насока на стеблото, Јубилеен годишен зборник на Шумарскиот факултет, книга XXXVI, Скопје 2000, стр. 193 - 199 (заедно со М. Нацевски).
7. Температурни режими за сушење на букова и дабова неокрајчена бичена граѓа, Јубилеен годишен зборник на Шумарскиот факултет, книга XXXVI, Скопје 2000, стр. 199 - 205 (заедно со Б. Рабаџиски).
8. Режим за конвективно сушење на бичена граѓа од ела со дебелина од 50,0 и 80,0 mm, Б. Рабаџиски, Г. Златески, 9 -ти Меѓународен симпозиум за елата, Р. Македонија, 21- 26 Мај, 2000 година.
9. Утврдување режим за сушење на бичена граѓа од бука и ела - дебелина 50,0 mm, Б. Рабаџиски, Г. Златески, 75 години години висше лесотехническо образование в Блгарија на Лестотехнически университет, Јубилеен сборник, научни доклади, Софија, 2000 година.
10. Температурни режими за сушење на букова и дабова некрајчена бичена граѓа, Б. Рабаџиски, Г. Залтески, Јубилеен годишен зборник, Шумарски факултет, Скопје, 2000 година.
11. Подобрување на состојбата со пасиштата, шумите и шумското земјиште и примарната преработка на дрвото во Малеш - Пијанец, Научна студија, Скопје 2001 (раководител Б. Рабаџиски).
12. Мелиорација на деградираните шуми и шикари со анализа на примарната преработка на квалитативната дрвна маса и економско - финансиска основа на територијата на општина Виница, Научна студија, Скопје 2001 (раководител Б. Рабаџиски).
13. Собирање на бичена граѓа од ела, дебелина 50,0 mm и 80,0 mm во услови на вештачко конвективно сушење, Годишен зборник на Шумарски факултет, Скопје 2001, стр. 53 - 59 (заедно со Б. Рабаџиски).
14. Утврдување на режим за сушење на бичена граѓа од бука и костен, дебелина 25,0 mm, Годишен зборник на Шумарски факултет, Скопје 2001, стр. 47 - 53 (заедно со Б. Рабаџиски).
15. Собирање на бичена граѓа од ела, дебелина 50,0 mm и 80,0 mm во услови на вештачко конвективно сушење, Годишен зборник на Шумарски факултет, Скопје 2001, стр. 53 - 59 (заедно со Б. Рабаџиски).
16. Утврдување на режим за сушење на бичена граѓа од бука и костен, дебелина 25,0 mm, Годишен зборник на Шумарски факултет, Скопје 2001, стр. 47 - 53 (заедно со Б. Рабаџиски).
17. Распределба на влагата по дебелина на окрајчена бичена граѓа од смрча, Годишен зборник на Шумарски факултет, Скопје 2002, стр. 35 - 40 (заедно со Б. Рабаџиски).
18. Режим за вештачко конвективно сушење на окрајчена бичена граѓа од смрча со дебелина 70,0 mm, Годишен зборник на Шумарски факултет, Скопје 2002, стр. 41 - 46 (заедно со Б. Рабаџиски).
19. Техничко - технолошка анализа на постојната состојба во А.Д. Огражден” - Берово во пиланската преработкана суровината со осврт на хидротермичкиот третман на бичена граѓа, Скопје, 2003 година, Раководител Б. Рабаџсики, соработник Г. Златески.
20. Надмер и технолошки параметри при конвективно канално сушење на буков лупен фурнир, Инженерство- Списание за инженерско творештво и технологија, Скопје, 2003 (заедно со Б. Рабаџиски и К. Бахчеванџиев).
21. Инвестициона програма за производство на плочи од масивно дрво,. Раковотел З. Трпоски, соработник Г. Златески, Скопје, 2005 година.
22. Инвестициона програма за производство на бичени материјали, Раководител Б. Рабаџиски, соработник Г. Златески, Скопје 2005.

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 1. Оптимални температури на пластификација на дрвото при добивање на фурнири, Научна тема финансирана од Министерството за наука, Скопје (од 1996 до 1998) (раководител Б. Рабаџиски)
2. Изнаоѓање најповолни можнсоти за производство на дрввоградежни плочи во комбинација на дрво, гипс и цемент, , Научна тема финансирана од Министерството за наука, Скопје (од 1996 до 1998) (раководител Ј. Димески.
3. Состојба и можности за техничко - технолошко осовременување на капацитетите за конвективно сушење во Р. Македонија, Научна тема финансирана од Министерство за наука, Скопје 2003 (раководител Б. Рабаџиски).
4. Симулација на процесот на режење на дрвото, Научна тема финансирана од Министерство за наука, Скопје 2003 (раководител Р. Клинчаров).
5. Математичка и визуелна симулација на транспортните процеси во пиланското производство, Научна тема финансирана од Министерство за наука, Скопје 2003 (раководител З. Трпоски).
 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани