УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р ВЛАДИМИР КОЉОЗОВ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: koljozov@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Скопје, 1990 година. Наслов на дипломска работа: “Конструктивно-функционални карактеристики на системите со зависно потпирање кај моторните возила” .
Магистер по машински науки, Машински факултет, Скопје, 1999 година. Наслов на магистерска работа: “CAD/CAM систем за проектирање и изработка на производи од дрво”.
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 2005 година. Наслов на докторска дисертација: “Истражување на некои фактори во процесот на режење на дрвото со помош на програма за симулација”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН • Основи на машинството со енергетика
• Теорија на режење на дрвото
• Информатика
• Инженерска графика
• Нумеричко управување на машините
   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА 1. Р.Клинчаров, З.Трпоски, В.Кољозов - Теорија на режење на дрвото, основен учебник, Шумарски факултет, Скопје, 2000, 115 стр., CIP 630.8:674.023(075.8), ISBN 9989-43-146-9.
2. Р.Клинчаров, З.Трпоски, В.Кољозов - Алат за механичка обработка на дрвото, основен учебник, Шумарски факултет, Скопје, 2000, 110 стр., CIP 630.8:674.05(075.8), ISBN 9989-43-147-7.
3. Р.Клинчаров, З.Трпоски, В.Кољозов - Машини за финална обработка на дрвото, основен учебник, Шумарски факултет, Скопје, 2002, 185 стр., CIP 621.9-035.2(075.8) / 674.05(075.8), ISBN9989-9747-6-4.
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ 1. „Испитување на автобус САНОС 515 - прототип”, проект, раководител Д.Данев, Машински факултет, Скопје, 1989.
2. „Испитување на тракторски приколки МЛАЗ”, проект, раководител Д.Данев, Машински факултет, Скопје, 1989.
3. Компјутерска програма за статистичко следење на стабилноста на технолошките процеси, група автори, советување „Квалитетот на производите во металопреработувачките претпријатија во Република Македонија”, Машински факултет, Скопје, 1992.
4. „Зголемување на рандеманот со контрола на максималните вибрации кај лентовидната пила - трупчарка”, група автори, Советување за рационално искористување на шумите и искористување на дрвната маса во Република Македонија, зборник на трудови, Сојуз на инженери и техничари на Македонија, Скопје, 1993.
5. Идејно технолошко решение за реконструкција и модернизација на децимирница во ШС „Куманово”, раководител Р.Клинчаров, група автори, Шумарски факултет, Скопје, 1993.
6. „Улогата на SPC и SQC методите во системите за обезбедување на квалитет”, со М.Кузиновски, советување „Современи методи за обезбедување и подобрување на квалитетот на производите и услугите”, зборник на трудови, Стар Дојран, Машински факултет, 1996.
7. „Менаџмент со квалитетот во дрвната индустрија”, група автори, советување „Современи методи за обезбедување и подобрување на квалитетот на производите и услугите”, зборник на трудови, Стар Дојран, Машински факултет, 1996.
8. „Испитување на некои технички својства на дрвото од срцевидна евла (Alnus subcordata C.A. Mey.) и нивни варијации во лонгитудинална насока на стеблото”, група автори, Меѓународен научен симпозиум „50 години Шумарски факултет”, зборник на трудови, Шумарски факултет, Скопје, 1997.
9. „Промена на кинематиката на режење кај лентовидни пили - трупчарки за добивање максимални производни ефекти”, група автори, Меѓународен научен симпозиум „50 години Шумарски факултет”, зборник на трудови, Шумарски факултет, Скопје, 1997.
10. „Прибор и алат за рачна обработка на дрвото”, група автори, I советување на тема „Македонското копаничарство”, зборник на трудови, Здружение на копаничари на Македонија, Скопје, 1997.
11. „Метрологијата - основен предуслов во системите за обезбедување квалитет”, со К.Кољозов, Зборник на трудови од советувањето „Од ISO 9000 кон TQM”, Македонска организација за квалитет и стандардизација, Струга, 1998.
12. „Радикално бичење со лентовидна пила”, група автори, списание за инженерско творештво и технологија „Инженерство”, Институција на инженерско-научни друштва и сојузи на Република Македонија, 1998; 3(1-2) стр.27-35.
13. „Креирање на ЅРС софтвер во процесот на воведување на систем за квалитет”, со Кољозов К., Аргировски М., советување „Со квалитет во 21-от век”, Македонско здружение за унапредување на квалитетот, Охрид, 1999.
14. "Integrating CAD and CAM in woodprocessing industry", so Dukovski V., 2-nd International conference "Machine-Tool-Workpiece", Technical University of Zvolen, Nitra, 1999.
15. "The influence of cutting kinematics of bandsaw on production effects", so Trposki Z., Klincarov R., 2-nd International conference "Machine-Tool-Workpiece", Technical University of Zvolen, Nitra, 1999.
16. „Квалитетен производ - успех на пазарот”, група автори, Јубилеен годишен зборник, Шумарски факултет, Скопје, 2000.
17. „NC Editor for automatic programming of numerically controlled woodprocessing machines”, grupa avtori, Conference „75 years academic studies in Bulgaria”, University of Forestry, Sofija, 2000.
18. „Влијанието на одредени параметри врз квалитетот на резната површина при режење на бука (Fagus moesiaca) со лентовидна пила”, група автори, Годишен зборник, Шумарски факултет, Скопје, 2001.
19. „Инвестициона програма за проширување и реконструкција на производството на ДПТУ „ДАМИКО” – ДООЕЛ – Скопје”, група автори, Шумарски факултет, Скопје, 2003.
20. „Инвестициона програма за подигање на пилански преработувачки капацитет - Еврос Комерц-Куманово”, група автори, Шумарски факултет, Скопје, 2003.
21. „Техничко–технолошка анализа на постојната состојба во А.Д. „Огражден“ – Берово во пиланската преработка на суровината со осврт на хидротермичкиот третман на бичената граѓа”, научна студија, група автори, Шумарски факултет, Скопје, 2003.
22. „Инвестициона програма за производство на бичени материјали”, група автори, Шумарски факултет, Скопје, 2005.
23. „Инвестициона програма за производство на плочи од масивно дрво”, група автори, Шумарски факултет, Скопје, 2005.
   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 1. „Симулација на процесот на режење на дрвото”, научно-истражувачки проект, раководител Р.Клинчаров, Шумарски факултет, Скопје, 2004.
2. „Математичка и визуелна симулација на транспортните процеси во дрвната индустрија”, научно-истражувачки проект, раководител З.Трпоски, Шумарски факултет, Скопје, 2004.
3. „Состојба и можности за техничко-технолошко осовременување на капацитетите за конвективно сушење во Р. Македонија”, научно-истражувачки проект, раководител Б.Рабаџиски, Шумарски факултет, Скопје, 2004.
 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани