УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р МИРА СТАНКЕВИЌ ШУМАНСКА

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: stankevik@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер, Шумарски факултет, Скопје, 1995, Наслов на дипломска работа: „Проучување на технологијата на преработка и процентот на квантитативно искористување при бичење на пилански трупци од црн бор”.
Магистер по дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 2001. Наслов на магистерска работа: „Проучување на некои фактори кои влијаат врз состојбата и развојот на производството на дрвена амбалажа и паркет”.
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 2007. Наслов на докторска дисертација: „Анализа на некои аспекти од развојот на дрвната индустрија во услови на транзиција - состојби, проблеми, перспективи”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН

• Антропометрија со ергономија
• Заштита при работа
• Контрола на квалитетот на производството
• Менаџмент
• Планирање на инвестициони проекти
• Проектирање на производни процеси
• Управување со проекти

   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА  
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1. Vasilev, P., STANKEVIK, M.: Needs and available raw material of wood packaging production in the Republic of Macedonia, International Scientific Conference - Ways of improving woodworking industry for transitional economics, Proceedings, Preddvor, Slovenia, 2001, pg. 185 -190.
2. Vasilev, P., STANKEVIK, M.: Dynamics of physical production volume in woodindustry of the Republic of Macedonia, Third Balcan Scientific Conference - Study, conservation and utilisation of forest resources, Proceedings, Volume IV, Sofia, 2001, pg. 230-234.
3. Vasilev, P., STANKEVIK, M.: Power of plant machines and engines in wood industry of the Republic of Macedonia, Third Balcan Scientific Conference - Study, conservation and utilisation of forest resources, Proceedings, Volume IV, Sofia, 2001, pg. 277-281.
4. Рабаџиски, Б., СТАНКЕВИЌ, М.: Проучување на технологијата на преработка и процентот на квантитативно искористување при бичење на пилански трупци од црн бор, Годишен зборник, год. 27, Шумарски факултет, Скопје, 2001, стр. 67 - 75.
5. Vasilev, P., STANKEVIK, M.: Wood floring production - volume, needs and available raw materials, Научна конференция - Проблеми на малкия и средния бизнес, Юндола, Управление и устойчиво развитие, Бр. 1-2, година 4, Лесотехнически университет, София, 2002, pg. 142-145.
6. Илиев, Б., Пешевски, М., СТАНКЕВИЌ, М.: Биоенергетски потенцијал на Р. Македонија, Инженерство - Списание за инженерско творештво и технологија, Том 4, број 1, Скопје, 2003.
7. STANKEVIK, M.: Technology business incubators, Workshop Technology Transfer (Dissemination of Project Results), TEMPUS UM_JEP 16043-2001: Model International Technology Transfer Office, Skopje-Ohrid, 2003, pg. 89-116.
8. Vasilev, P., STANKEVIK, M.: Macroeconomic policy and its influence on economic growth and development of the Republic of Macedonia, Internacional Scientific Conference - Current questions and development tendencies in woodworking industry, IATM-W, Proceedings, Ohrid, 2004, pg. 167-171.
9. Василев, П., СТАНКЕВИЌ, М.: Состојби и тенденции во производството на бичена граѓа и плочи, Годишен зборник, год. 38, Шумарски факултет, Скопје, 2002, стр. 135-142.
10. Василев, П., СТАНКЕВИЌ, М.: Состојби и тенденции во производството на финални производи од дрво, Годишен зборник, год. 38, Шумарски факултет, Скопје, 2002, стр. 143-150.
11. Мелоска, Ж., СТАНКЕВИЌ, М.: Промет на дрвноиндустриски производи, Годишен зборник, год. 38, Шумарски факултет, Скопје, 2002, стр. 57-63.
12. СТАНКЕВИЌ, М.: Влијанието на националната класификација на дејности врз анализата на состојбите во дрвноиндустриското производство, Шумарски преглед, год. 41, Шумарски факултет, Скопје, 2006, стр. 90-98.
13. Инвестициона програма за проширување и реконструкција на производството ДПТУ "ДАМИКО" - Иљана, ДООЕЛ, Скопје, раководител д-р Зоран Трпоски, Шумарски факултет, Скопје, 2003 (учесник м-р Мира СТАНКЕВИЌ).
14. СТАНКЕВИЌ М., Ефремовска В., Мелоска Ж.: "Актуелни проблеми во развојот на дрвната индустрија на Република Македонија", Зборник на трудови од меѓународен симпозиум - Одржливо шумарство - проблеми и предизвици, перспективи и предизвици во дрвната индустрија, Охрид, 2007, стр. 505-512.
15. Ефремовска В., Мелоска Ж., СТАНКЕВИЌ М.: "Глобализацијата - предизвик за развој на дрвната индустрија", Зборник на трудови од меѓународен симпозиум - Одржливо шумарство - проблеми и предизвици, перспективи и предизвици во дрвната индустрија, Охрид, 2007, стр. 347-351.
16. Мелоска Ж., Ефремовска В., СТАНКЕВИЌ М., Штерјова, А.: "Истражување на пазарот за мебел во Република Македонија", Зборник на трудови од меѓународен симпозиум - Одржливо шумарство - проблеми и предизвици, перспективи и предизвици во дрвната индустрија, Охрид, 2007, стр. 437-441.
17. STANKEVIK SHUMANSKA M., Zlateski G., Nikoljski Panevski E.: "Raw material - factor for development of the wood industry in the R. of Macedonia", Scientifific and Information Journal - Woodworking and Furniture Manufacturing, Issure of the Scientific Technical Union of Forestry and the University of Forestry - Sofia, 02/2010, pg. 25-29.
18. Zlateski G., STANKEVIK SHUMANSKA M., Nikoljski Panevski E.: "Determination of moisture content gradient for a 50,0 mm thick walnut plants in the conditions of vacuum drying", Scientifific and Information Journal - Woodworking and Furniture Manufacturing, Issure of the Scientific Technical Union of Forestry and the University of Forestry - Sofia, 02/2010, pg. 21-24.
19. Nikoljski Panevski E., STANKEVIK SHUMANSKA M., Zlateski G.: "Integration between design of build in and freestanding furniture in macedonian house from 19 century and posibility for continuity in contemporary furniture design", Scientifific and Information Journal - Woodworking and Furniture Manufacturing, Issure of the Scientific Technical Union of Forestry and the University of Forestry - Sofia, 02/2010, pg. 30-35.
20. М. СТАНКЕВИЌ ШУМАНСКА: "Анализа на мерките за развој на дрвната индустрија во Република Македонија", Зборник на трудови од меѓународната конференција одржана по повод 60 годишнината од постоењето на Економскиот институт - Предизвиците на науката во економијата базирана на знаење - состојби и перспективи, Економски институт - Скопје, 2012, стр. 128-141.
21. M. STANKEVIK SHUMANSKA: "Employment in the manufacture of wood and wood products and furniture production in the Republic of Macedonia", Scientific, Professional and information Journal of Wood Science, Design ana Technology - Wood, Design and Technology, Vol. 1, Faculty of Design and Technologies of Furniture and Interior - Skopje, 2012, pg. 24-28.
22. M. STANKEVIK SHUMANSKA: "Realized investments in manufacturing of wood and wood products and furniture production in the Republic of Macedonia", Journal of the Institute of Economics - Skopje - Economic Development, Year. 14 No. 2-3/2012, Institut of economics Skopje, 2012, pg. 121-132.
23. M. STANKEVIK SHUMANSKA, Z. Meloska, V. Efremovska: ”Impact of the economic crisis on the wood industry production in Republic of Macedonia", 24 International Scientific Conference, WOOD IS GOOD – USER ORIENTED MATERIAL, TECHNOLOGY AND DESIGN, Faculty of Forestry, INNOVAWOOD, Zagreb, 2013, pg. 137-142.
24. M. STANKEVIK SHUMANSKA: "Technological development of wood industry enterprises in the Republic of Macedonia", Scientific, Professional and information Journal of Wood Science, Design and Technology - Wood, Design and Technology, Vol. 3, Faculty of Design and Technologies of Furniture and Interior - Skopje, 2014, pg. 81-87.
25. M. STANKEVIK SHUMANSKA, Z. Meloska, V. Efremovska, G. Zlateski: "Wood industry competitiveness of the Republic of Macedonia", 2 International Scientific Conference, WOOD TECHNOLOGY AND PRODUCT DESIGN, Ohrid, 2015, pg. 56-63.

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

1. Анализа на некои техно-економски показатели и утврдувањето на стратегијата за развој на дрвната индустрија - завршен извештај, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука, раководител проф. д-р Петар Василев, Скопје, 2001 (учесник во проектот м-р Мира СТАНКЕВИЌ).
2. Подобрување на состојбите со пасиштата, шумите, шумското земјиште и примарната преработка на дрвото во Малеш - Пијанец, студија, раководител д-р Бранко Рабаџиски, Скопје, 2001 (учесник м-р Мира СТАНКЕВИЌ).
3. Мелиорација на деградираните шуми и шикари со анализа на примарната преработка на квалитетна дрвна маса и економско - финансиската основа на територијата на општина Виница, студија, раководител д-р Бранко Рабаџиски, Скопје, 2001 (учесник м-р Мира СТАНКЕВИЌ).
4. Анализа на трговската размена со бичена граѓа во земјите од поранешна СФРЈ - завршен извештај, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука, раководител доц. д-р Живка Мелоска, Скопје, 2004 (учесник во проектот м-р Мира СТАНКЕВИЌ).
5. Анализа на факторите и утврдување на оптимален капацитет за производство на бичени материјали - завршен извештај, научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука, раководител проф. д-р Петар Василев, Скопје, 2004, (учесник во проектот м-р Мира СТАНКЕВИЌ ).
6. "Техничко - технолошка и економска анализа на типичен пилански капацитет во Р. Македонија", Завршен финансиски извештај на научноистражувачки проект, финансиран од УКИМ, времетраење 2011/12, раководител на проектот: проф. д-р З. Трпоски, одлука бр. 0201-101/2-II-8 од 07.03 2012, учесник во проектот: доц. д-р М. СТАНКЕВИЌ ШУМАНСКА.

 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани