УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р ВИОЛЕТА ЈАКИМОВСКА ПОПОВСКА

Наставничко звање: ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: jakimovska@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломиран инженер , Шумарски факултет, Скопје, 2005. Наслов на дипломска работа: “Дрвени скали во станбени објекти”.
Магистер по дрвноиндустриски науки, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје, 2011. Наслов на магистерска работа: “Споредбени истражувања на својствата на лабораториски фурнирски плочи и некои индустриски дрвени плочи”.
Доктор на дрвноиндустриски науки, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје, 2014. Наслов на докторска дисертација: „

   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН

• Дрвноиндустриско градежништво
• Фурнири и фурнирски плочи
• Познавање на фурнири и плочи
• Производи од иситнето дрво
• Технологија на отпресоци
• Примарна преработка на дрвото

   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА  
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Научни трудови

1. Илиев, Б., Нацевски, М., Михаилова, Ј., Димески, Ј., ЈАКИМОВСКА, В. (2007): Можности за изработка на фурнирски плочи со постојан степен на слепеност, Зборник на трудови од Меѓународен симпозиум – Одржливо шумарство-проблеми и предизвици, Перспективи и предизвици во дрвната индустрија, стр. 376-383, Охрид.
2. Илиев, Б., Нацевски, М., Михаилова, Ј., Димески, Ј., ЈАКИМОВСКА, В. (2007): Споредбена анализа на впивањето вода и дебелинското бабрење помеѓу повеќеслојни фурнирски плочи и масивно дрво, Зборник на трудови од Меѓународен симпозиум – Одржливо шумарство-проблеми и предизвици, Перспективи и предизвици во дрвната индустрија, стр. 384-389, Охрид.
3. Iliev, B., Gramatikov, K., Илиев, Б., Граматиков, К., JAKIMOVSKA , V., (2008): State of the art report on wooden panels in R. Of Macedonia, Cost Action E 49, Bled, Slovenia.
4. Iliev, B., Ncevski, M., Mihailova, J., Gruevski, G., JAKIMOVSKA, V., (2008): Analyze of the important physical properties of the plywood compared with particleboards and solid wood, Proceedings of 19th international scientific conference – Wood is good – properties, technologies, valorisation, aplication – Ambienta 2008, pg.91-96, Zagreb.
5. Илиев, Б., Пешевски, М., ЈАКИМОВСКА, В. (2009): Лозовите прачки - потенцијална замена на дрвната суровина за производство на енергетски брикети, Инженерство - списание за инженерско творештво и технологија, стр. 17-25, Скопје.
6. Илиев, Б., Михаилова, Ј., ЈАКИМОВСКА, В. (2009): Можности за користење на стеблата од сончоглед за производство на енергетски брикети, Шумарски преглед-списание за шумарство и дрвна индустрија, год. 42, стр. 1-8, Скопје.
7. Pesevski, M., Iliev, B., Zivkovic, D., JAKIMOVSKA POPOVSKA, V., Srbinoska, M., Filiposki, B. (2010): Possibilities for utilization of tobacco stems for production of energetic briquettes, Journal of Agricultural Sciences, Vol. 55, No. 1, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade, Republic of Serbia, pg. 45-54.
8. Gruevski, G., Iliev, B., JAKIMOVSKA POPOVSKA, V., Kyuchukov, B., (2010): The influence of number of connective elements on the bending and strain forces at chair corner joints made from chestnut wood, Proceedings of 21st international scientific conference – Wood is good – transfer of knowledge in practice as a way out of the crisis – Ambienta, 15th of October 2010, Zagreb, pg. 39-44.
9. Iliev, B., Mihailova, J., JAKIMOVSKA POPOVSKA, V., (2010): Utilization of corn stems for briquettes production, Programme and Abstracts, Third Scientific Conference – Innovations in Wood Industry and Engineering Design, 5-7 November, 2010, Sofia.
10. Iliev, B., Gruevski, G., JAKIMOVSKA POPOVSKA, V., (2010): Combined wood-based panels produced by direct pressing method, Programme and Abstracts, Third Scientific Conference – Innovations in Wood Industry and Engineering Design, 5-7 November, 2010, Sofia.
11. JAKIMOVSKA POPOVSKA, V., Iliev, B., (2013): Influence of plywood structure on compressive strength parallel to the plane of the panel, First International scientific conference ”WOOD TECHNOLOGY AND PRODUCT DESIGN ”, 16-18 May, 2013, Ohrid.
12. Aziri, B., JAKIMOVSKA POPOVSKA, V., Iliev, B., (2013): Water impact on the change of the physical characteristics of multilayered constructive plywood, First International scientific conference ”Wood technology and product design”, 16-18 May, 2013, Ohrid.

Стручни трудови

1. Илиев, Б., Димески, Ј., ЈАКИМОВСКА ПОПОВСКА, В. (2010): Можности за употреба на енергетскиот потенцијал на биомасата од шумарството и земјоделството во руралните области во Република Македонија, Монографија: Енергија од земјоделството – Енергија за земјоделството, ЦеПроСАРД, стр. 79-102, Скопје.

Студии

1. Agro-Energy Study No. 006/2009: „Investigation of the Possible Usage of the Biomass Energy Potential From the Forestry and Agriculture in the Rural Region of the Republic of Macedonia”, Experts Team: prof. d-r Borce Iliev, prof. d-r Josif Dimeski, assistant VIOLETA JAKIMOVSKA POPOVSKA, CeProSARD-Center for Promotion of Sustainalbe Agriculture and Rural Development, Skopje.
2. Agro-Energy Pilot Project No. 0029/2009: „Pellets Production From Agroforest Biomass and Plant Remains (Agro-Forest Biomass Plant Remains & Briquettes & Pellets)”, Experts Team: prof. d-r Borce Iliev, prof. d-r Ordan Cukaliev, prof. d-r Josif Dimeski, assistant VIOLETA JAKIMOVSKA POPOVSKA, CeProSARD-Center for Promotion of Sustainalbe Agriculture and Rural Development, Skopje.

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 1. Истражувања на карактеристиките на модифицирани повеќеслојни конструктивни фурнирски плочи, Научноистражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, главен истражувач проф. д-р Борче Илиев, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје, 2010/2012 год.
2. „WBP дрвени композити и нивни карактеристики“, Научноистражувачки проект финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, главен истражувач проф. д-р Борче Илиев, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје,2012/2013 год. 

СЕМИНАРИ И РАБОТИЛНИЦИ 1. Making Wood-based panels at the Laboratory-Scale, COST E49 Training School, from 6th to 8th July 2009, Thessaloniki, Greece.
2. Презентација на студии за обновливи извори на енергија, Работилница во рамките на проектот Агроенергија, ЦеПроСАРД, 31.08.2009 год., Скопје.
3. Критериуми за избор на пилот фарми и технологии со примена на обновливите извори на енергија и енергетска ефикасност во рурални средини, Работилница во рамките на проектот Агроенергија, ЦеПроСАРД, 22.12.2010 год., Скопје. 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани