УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р ЃОРГИ ГРУЕВСКИ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: gruevski@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер, .
Магистер по дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, ...година. Наслов на магистерска работа: “Одредување на јакоста на смолкнување на крајни и средни состави на плочести елементи”.
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 2007 година. Наслов на докторска дисертација: “Споредбени истражувања врз јакосните карактеристики на составите во конструкциите на столови изработени од костенова бичена граѓа”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН • Елементи на дрвните конструкции
• Подготовка на производството
• Градежна столарија
   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА  
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Научни трудови

1. Kjuchukov G.,, GRUEVSKI G., Kjuchukov B.: “Specific ultimate shear strength of glued corner joints from veneer laminated particleboards“. 12 International conference “Standarisation - Eurointegration 2004”Sofija R. Bulgaria, 14 and 15.10.2004 god.
2. Marinova A., Kjuchukov G., GRUEVSKI G.: “A method for determining the stiffness coefficients of corner joits of structural furniture wood based panels under tensile or shear load“.5-th symposium “Furniture“ 2004 Zvolen R. Slovakia, 21 and 22.10.2004 god.
3. Kjuchukov G.,, GRUEVSKI G., Kjuchukov B.: “Stiffness coefficients of corner joints of details from chestnut wood“. 12 International conference “Standarisation - Eurointegration 2004”Sofija R. Bulgaria, 14 and 15.10.2004 god.
4. Nacevski M., Iliev B., Nestorovski L., GRUEVSKI G. : “The strength of pressure and the strength of bending research of arizona’s cypress tree (Cupressus Arizonica)”. Faculty of forestry, Annual Proceedings, Skopje 2004, 91-96.
5. Kjuchukov B., GRUEVSKI G., Kjuchukov G.: “Comparative analyze of the specific ultimeat shear of dismountable joint made from veneer laminated particle boards with thickness of 12 and 16 mm” DMT magazine (3/05), 01.03.2005, 88-90.
6. GRUEVSKI G.., Kyuchukov, B., Iliev B.: “Comparative Analize of the Specific Ultimate Shear Force of Glued Corner Joint Made From Veneer Laminated Particle Boards With Thickness of 12 and 16 mm, Proceedings of the 17-th International Wood Machining Seminar, Rosenheim 2005, 127-130.
7. Iliev, B., Bahcevandziev, K., Dimeski, J., GRUEVSKI G.: Dimension Stability of New Type Water-Resistant Constructive Boards, Proceedings of the 17-th International Wood Machining Seminar, Rosenheim 2005, 88-93.
8. GRUEVSKI G., Simakoski N., Kjucukov B.:"Specific ultimate strenght under shear loading of non-dismountable corner joints of structural elements made from 16 mm thick laminated particle boards". “Ambienta” Zagreb, 14.10.2005, 13-17.
9. Kjuchukov B., Kjuchukov G., Simakoski N. GRUEVSKI G.: “Comparative analyze of the specific ultimate shear force of glued corner joints made from laminated particle boards with thickness of 12 and 16 mm”. International scientific conference “Interior and furniture design”, Sofia, 2005, 133-139.
10. GRUEVSKI G.: “Comparative data about the specific ultimate strength under shear loading of dismountable corner joints of structural elements made from veneered particle boards”. International scientific conference “Interior and furniture design”, Sofia, 2005, 146-154.
11. Kjuchukov B., GRUEVSKI G., Kjuchukov G.: “Specific ultimate forces under shear corner joints of 16 mm thick particle decorative foil”. 7-th symposium “Furniture“ 2006 Zvolen R. Slovakia, 2006 god.
12. Г. ГРУЕВСКИ, Б. Кјучуков, Т. Груевски, Н. Симакоски,: „Специфична максимална сила на смолкнување на фиксни аголни состави изработени од облагородени плочи од иверки со дебелина од 16 mm“. Меѓународен симпозиум „60 години Шумарски факултет“, Охрид 2007.
13. Г. Кјучуков, Б. Кјучуков, А. Маринова, Г. ГРУЕВСКИ,: „Коефициенти на крутост при оптоварување на смолкнување на аголни состави на елементи од мебел изработени од фурнирани плочи од иверки“. Меѓународен симпозиум „60 години Шумарски факултет“, Охрид 2007.

Стручни трудови

1. Идеен технолошки проект за производство на плочи од масивно дрво за ТД Паком 2000, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2004 година.
2. Технолошки проект за производство на плочи од масивно дрво за БЦ Транском увоз-извоз, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2004 година.
3. Студија со технолошки проект за реконструкција и модернизација на производството на градежна столарија за Нипром Струмица, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2005 година.
4. Студија со идеен технолошки проект за производство на лепени плочи од масивно дрво за Мебел Трејд Д.О.О., раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2005 година.
5. Студија со идеен технолошки проект за производство на лепени плочи од масивно дрво за Шума-Комерц Прилеп., раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2005 година.
6. Идеен технолошки проект за производство на крила (фронтови) за Колос Комерц - Куманово, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2005 година.
7. Идеен технолошки проект за преработка на пилански трупци во бичена граѓа за Колос-Комерц Куманово, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2005 година.
8. Истражување и развој на технологија за производство на лепени плочи од масивно буково дрво - компаративни анализи на постојните технолошки параметриц и нови технологии, главен истражувач д-р Константин Бахчеванџиев, Скопје 2006 година.
9. Студија со идеен технолошки проект за производство на лепени плочи од масивно дрво, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2006 година.
10. Техничка документација, спецификација на подни елемент ии влезни скали за Лумикс ДООЕЛ, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2006 година.
11. Поставување на развоен технолошки процесс за производство на елементи за мебел од масивно дрво за Колос Комерц Куманово, раководител д-р Тало Груевски самостоен истражувач, Скопје 2007 година.

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 1. „Испитување на јакости на аголни состави изработени од костеново дрво“, раководител д-р Т. Груевски, Проект финансиран од МОН, 2003 година
2. „Испитување на јакоста на некои основни видови фиксни крајни и средни аголни состави изработени од фурнирани плочи од иверки оптоварени со сили на смолкнување“, раководител д-р Т. Груевски, меѓународен научноистражувачки проект помеѓу Р. Македонија и Р: Бугарија, 2004 година.
 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани