УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3
п. фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Со формирањето на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје, изработен е Правилник за внатрешните односи и работењето на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер, во состав на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје (Унив.гласник, година X, број 165, 31 декември 2010 година и Унив.гласник, година XIII, број 261, 25 октомври 2013 година).

Во внатрешната организациска поставеност на Факултетот се формирани неколку центри, меѓу кои е и Центарот за истражуавње и развој во дрвната индустрија (ЦИРДИ).

Некои од основните задачи на Центарот за истражување и развој во дрвната индустрија , врз основа на кои ќе ја гради својата функција, се во областа на:

– применувачката, односно апликативната дејност,
– поттикнување и организирање на соработка со компании од дрвната индустрија во земјата и странство,
– организирање на професионални курсеви и обуки во доменот на дрвната индустрија,
– други работи во интерес на Факултетот.

Во составот на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер постојат 8 (осум) Катедри, кои покрај наставно-научните работни задачи, извршуваат и дејност од применувачката, односно апликативната работа.

Катедра за анатомија и технички својства на дрвото
• Катедра за економика и организација на дрвната индустрија
Катедра за композитни материјали
• Катедра за конструкции и подготовка на производството
• Катедра за машини, енергетика и транспорт
Катедра за примарна преработка на дрвото
• Катедра за проектирање на мебел и ентериер
• Катедра за технологија на финалното производство

Раководител на центарот:
Проф. д-р Бранко Рабаџиски
E-mail: rabadziski@fdtme.ukim.edu.mk
тел. 078-491-843

 


 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани