УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3
п. фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


КАТЕДРА ЗА АНАТОМИЈА И ТЕХНИЧКИ СВОЈСТВА НА ДРВОТО
/назад кон почетната страница на ЦИРДИ/

Членови на катедрата

Проф. д-р Борче Илиев, раководител на катедрата
e-mail: iliev@fdtme.ukim.edu.mk
тел.: 078-491-841

Доц. д-р Виолета Јакимовска Поповска
e-mail: jakimovska@fdtme.ukim.edu.mk
тел.: 078-491-851

Апликативни дејности на катедрата

• Анализа на дрвната суровина за производство на различни видови дрвени композитни материјали
• Анализа на дрвната суровина за производство на брикети и пелети
• Определување на физичките и механичките својства на различни видови дрвени композитни материјали
• Определување на својствата на брикетите и пелетите
• Мислења и совети за техничко-технолошката поставеност во технологиите за производство на брикети и пелети
• Мислења и совети за техничко-технолошката поставеност во технологиите за производство на дрвени композитни материјали
• Семинари и обуки за карактеристиките и примената на дрвените композитни материјали

Позначајни дела (студии, проекти и др.)

• Идеен технолошки проект за производство на лупен фурнир, латофлекс летвички (ламели), отпресоци за седишта и наслони за столици и шпер плочи „Треска-30-ти Август“-Виница, УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, 1997.
• Експертен елаборат: „Состојба, заштита и можности за користење на шумите и шумските земјишта“,УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, 1998.
• Елаборат за градба и опремување на лабораторија за испитување на мебел, градежна столарија и други дрвни и недрвни материјали, УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, 2008.
• Студија за агроенергија бр.006: „Истражување на можностите за употреба на биомасата од шумарството и земјоделството во Република Македонија“, ЦеПроСард-Скопје, 2009.
• Пилот-проект за агроенергија бр.0029: „Производство на пелети од биомаса од земјоделството, шумарството и растителни отпадоци, ЦеПроСард-Скопје, 2009.

назад кон почетната страница на ЦИРДИ

 

 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани