УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3
п. фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


КАТЕДРА ЗА АНАТОМИЈА И ТЕХНИЧКИ СВОЈСТВА НА ДРВОТО
/назад кон почетната страница на ЦИРДИ/

Членови на катедрата

Проф. д-р Митко Нацевски, раководител на катедрата
e-mail: nacevski@fdtme.ukim.edu.mk
тел.: 077-850-216

Апликативни дејности на катедрата

Катедрата самостојно или во соработка со други катедри дава услуги во форма на извештаи и проекти за квалитет на дрвото како суровина и на производи од дрво и на база на дрво, од аспект на структурата, физичките и механичките својства на дрвото.

назад кон почетната страница на ЦИРДИ

 

 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани