УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3
п. фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


КАТЕДРА ЗА ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО
/назад кон почетната страница на ЦИРДИ/

Членови на катедрата

Проф. д-р Бранко Рабаџиски, раководител на катедрата
e-mail: rabadziski@fdtme.ukim.edu.mk
тел.: 078-491-843

Проф. д-р Горан Златески
e-mail: zlateski@fdtme.ukim.edu.mk
тел.: 078-491-842

Апликативни дејности на катедрата

1. Изработка на техничко-технолошки проекти (студии) за механичка-пиланска преработка на дрвото:

• подигање нови пилански капацитети
• ревитализација на пилански капацитети
• дрвени палети и друг материјал за пакување
• изработка на паркет
• изработка на железнички прагови и нивна заштита
• техника и технологија на преработка на трупци

2. Изработка на техничко-технолошки проекти (студии) за хидротермичка обработка на дрвото:

• природно сушење на бичени сортименти
• термичко сушење на бичени сортименти
• парење на трупци и призми
• парење на бичени сортименти
• термо дрво
• варење на дрвото и пластификација
• уреди за парење и сушење на бичена граѓа (сушилници и парилници, автоматизирани)

3. Изработка на техничко-технолошки проекти (студии) за хемиска пребработка на дрвото:

• технологија и рециклирање на хартија и картонска амбалажа
• сува дестилација на дрвото
• конзервирање на дрвото со хемиски средства
• производство и преработка на смола и етерични масла

Во соработка со Лабораторијата за тестирање на мебел изработува: сертификати за дрвени палети, паркет, бродски под, масивно дрво, бичени сортименти (штици, талпи, фризи за паркет) и слични производи

Позначајни дела (студии, проекти и др.)

1. Студија: Техничко-технолошка и економска анализа за подигање на капацитет од примарниот комплекс за производи од масивно дрво, Скопје, 2014.
2. Студија: Анализа на квантитативното искористување на пилански трупци од иглолисни видови, Скопје, 2012.
3. Студија: Термичка обработка на дрвото (стерилизација) и осовременување на погон за преработка на бичена граѓа и изработка на производи за амбалажа, Скопје, 2006.
4. Инвестициона програма за производство на бичени материјали, Скопје, 2005.
5. Студија: Техничко-технолошка анализа на постојната состојба во АД „Огражден“ - Берово во пиланската преработка на суровината со осврт на хидротермичкиот третман на бичената граѓа, Скопје, 2003.

назад кон почетната страница на ЦИРДИ

 

 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани