УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Бул. Александар Македонски бб
п. фах 8, 1130 Скопје

тел. 02/3225730
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2011

Предмет Датум / час
I декада II декада
Математика

06.06.2011 / 12:00
(Шумарски факултет)

14.06.2011 / 12:00
(Шумарски факултет)
Хемија

20.05.2011 / 9:00
(предавална A-60)

13.06.2011 / 9:00
(предавална А-60)
Физика 27.05.2011 / 9:00 17.06.2011 / 13:00
Анатомија на дрвото 16.05.2011 / 9:00 31.05.2011 / 9:00
Нацртна геометрија со техничко цртање 25.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Техничка механика    
Технички својства на дрвото 16.05.2011 / 11:00 31.05.2011 / 11:00
Основи на машинство со енергетика 20.05.2011 / 9:00 02.06.2011 / 9:00
Теорија на режење и алат 20.05.2011 / 9:00 02.06.2011 / 9:00
Внатрешен транспорт 16.05.2011 / 8:00 06.06.2011 / 8:00
Елементи на проектирање на мебел и ентериер 25.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Антропометрија со ергономија 19.05.2011 / 10:00 15.06.2011 / 10:00
Познавање на помошните материјали кол. 16.05.2011 / 11:00
исп. 18.05.2011 / 11:00
кол. 13.06.2011 / 11:00
исп. 15.06.2011 / 11:00
Дрвно индустриско градежништво 26.05.2011 / 9:00 09.06.2011 / 9:00
Машини 2 16.05.2011 / 8:00 06.06.2011 / 8:00
Елементи на дрвните конструкции 26.05.2011 / 11:00 09.06.2011 / 11:00
Хидротермичка обработка на дрвото 17.05.2011 / 9:00 07.06.2011 / 9:00
Заштита при работа 19.05.2011 / 10:00 15.06.2011 / 10:00
Финална обработка на дрвото кол. 16.05.2011 / 11:00
исп. 18.05.2011 / 11:00
кол. 13.06.2011 / 11:00
исп. 15.06.2011 / 11:00
Организација на производството 19.05.2011 / 10:00 15.06.2011 / 10:00
Економика 17.05.2011 / 9:00 14.06.2011 / 9:00
Површинска обработка на дрвото кол. 25.05.2011 / 9:00
исп. 27.05.2011 / 9:00
кол. 13.06.2011 / 9:00
исп. 15.06.2011 / 9:00
Маркетинг 17.05.2011 / 9:00 14.06.2011 / 9:00
Подготовка на производството 26.05.2011 / 11:00 09.06.2011 / 11:00
Машини 1 16.05.2011 / 8:00 06.06.2011 / 8:00
Хемиска преработка на дрвото 17.05.2011 / 9:00 07.06.2011 / 9:00
Пластификација на дрвото 17.05.2011 / 9:00 07.06.2011 / 9:00
Пиланска преработка на дрвото 17.05.2011 / 9:00 07.06.2011 / 9:00
Фурнири и фурнирски плочи 26.05.2011 / 9:00 09.06.2011 / 9:00
Проектирање на мебел и градежна столарија 25.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Производи од иситнето дрво 26.05.2011 / 9:00 09.06.2011 / 9:00
Конструирање на мебел и градежна столарија    
Технологија на тапациран мебел кол. 25.05.2011 / 9:00
исп. 27.05.2011 / 9:00
кол. 13.06.2011 / 9:00
исп. 15.06.2011 / 9:00
Технологија на мебел и градежна столарија кол. 16.05.2011 / 11:00
исп. 18.05.2011 / 11:00
кол. 13.06.2011 / 11:00
исп. 15.06.2011 / 11:00
Проектирање на производни процеси 30.05.2011 / 12:00 13.06.2011 / 12:00
Ликовно изразување со пластично обликување   13.06.2011 / 14:30
Историја на уметноста низ стилови 18.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Елементи на организација на простор 18.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Организација на простор 18.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Познавање на фурнири и плочи 26.05.2011 / 9:00 09.06.2011 / 9:00
Проектирање на мебел и ентериер 25.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Индустриски дизајн 18.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Конструирање на мебел и ентериер    
Технологија на тапациран мебел и ентериер кол. 25.05.2011 / 9:00
исп. 27.05.2011 / 9:00
кол. 13.06.2011 / 9:00
исп. 15.06.2011 / 9:00
Технологија на мебел и ентериер кол. 16.05.2011 / 11:00
исп. 18.05.2011 / 11:00
кол. 13.06.2011 / 11:00
исп. 15.06.2011 / 11:00
Планирање на инвестициони проекти 30.05.2011 / 12:00 13.06.2011 / 12:00
Англиски јазик    
Информатика 19.05.2011 / 8:00 03.06.2011 / 8:00
Основи на дендрологија 03.06.2011 / 9:00
(практичен дел
во договор со наставникот)
13.06.2011 / 9:00
(практичен дел
во договор со
наставникот)
Технологија на лепење кол. 16.05.2011 / 11:00
исп. 18.05.2011 / 11:00
кол. 13.06.2011 / 11:00
исп. 15.06.2011 / 11:00
Нумеричко управување на машините со информатика 20.05.2011 / 9:00 02.06.2011 / 9:00
Екологија на технолошките процеси 17.05.2011 / 9:00 14.06.2011 / 9:00
Контрола на квалитетот на производството 19.05.2011 / 10:00 15.06.2011 / 10:00
Менаџмент 19.05.2011 / 10:00 15.06.2011 / 10:00
Електротехника со електроуреди   06.06.2011 / 10:00
(во просториите на Факултетот за електротехника)
Заштита на дрвото 26.05.2011 / 11:00 08.06.2011 / 11:00
Историја на уметноста 18.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Технологија на амбалажа и дрвени елементи 17.05.2011 / 9:00 07.06.2011 / 9:00
Перспектива 25.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Резбарство кол. 25.05.2011 / 9:00
исп. 27.05.2011 / 9:00
кол. 13.06.2011 / 9:00
исп. 15.06.2011 / 9:00
Конструктивни системи во обликување на простор 18.05.2011 / 9:00 08.06.2011 / 9:00
Технологија на отпресоци 26.05.2011 / 9:00 09.06.2011 / 9:00
Познавање на материјалите од дрво 17.05.2011 / 9:00 07.06.2011 / 9:00
      
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани