УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел. 02/6154660
факс 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА СЕПТЕМВРИ-2019

Предмет Датум / час
колоквиум испит
3Д Графика   17.09.2019 / 9:00
24.09.2019 / 9:00
Анатомија на дрвото   20.09.2019 / 8:00
27.09.2019 / 8:00
Антропометрија со ергономија   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Внатрешен транспорт   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Градежна столарија   12.09.2019 / 10:00
26.09.2019 / 10:00
Дрвени монтажни објекти   10.09.2019 / 12:00
24.09.2019 / 12:00
Дрво во градежништвото / Дрвноиндустриско градежништво   10.09.2019 / 12:00
24.09.2019 / 12:00
Екологија на технолошките процеси   10.09.2019 / 9:00
17.09.2019 / 9:00
Економика   10.09.2019 / 9:00
17.09.2019 / 9:00
Елементи на дрвните конструкции   12.09.2019 / 10:00
26.09.2019 / 10:00
Елементи на организација на простор   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Елементи на проектирање на мебел и ентериер   10.09.2019 / 8:30
24.09.2019 / 8:30
Заштита при работа   11.09.2019 / 10:00
25.09.2019 / 10:00
Индустриски дизајн - современи движења   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Инженерска графика   05.09.2019 / 11:00
19.09.2019 / 11:00
Испитување на квалитетот на дрвото   20.09.2019 / 8:00
27.09.2019 / 8:00
Историја на уметноста   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Историја на уметноста низ стилови   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Истражување на пазарот за мебел   10.09.2019 / 9:00
17.09.2019 / 9:00
Композиција, осветлување, бои   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Конструирање на мебел и градежна столарија    
Конструирање на мебел и ентериер    
Конструктивни системи во обликување на простор   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Контрола на квалитетот на производството   11.09.2019 / 10:00
25.09.2019 / 10:00
Ликовно изразување со пластично обликување   14.09.2019 / 11:00 (Педаг.факултет)
01.10.2019 / 14:00 (Педаг.факултет)
Маркетинг   10.09.2019 / 9:00
17.09.2019 / 9:00
Математика   12.09.2019 / 10:00 (ПМФ)
26.09.2019 / 10:00 (ПМФ)
Материјали од дрво   16.09.2019 / 9:00
23.09.2019 / 9:00
Машини 1   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Машини 2   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Машини и транспорт   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Машини со енергетика   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Менаџмент   11.09.2019 / 10:00
25.09.2019 / 10:00
Нацртна геометрија / Нацртна геометрија со техничко цртање   10.09.2019 / 8:30
24.09.2019 / 8:30
Нумеричко управување на машините   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Организација на производството   10.09.2019 / 9:00
17.09.2019 / 9:00
Организација на простор   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Основи на машинство со енергетика   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Перспектива   10.09.2019 / 8:30
24.09.2019 / 8:30
Пиланска преработка на дрвото / Пиланска технологија на дрвото   16.09.2019 / 9:00
23.09.2019 / 9:00
Планирање на инвестициони проекти   11.09.2019 / 10:00
25.09.2019 / 10:00
Пластификација на дрвото   16.09.2019 / 9:00
23.09.2019 / 9:00
Плочи од иверки и влакна   11.09.2019 / 12:00
25.09.2019 / 12:00
Површинска обработка на дрвото    
Подготовка на производството   12.09.2019 / 10:00
26.09.2019 / 10:00
Познавање на помошните материјали    
Познавање на фурнири и плочи   11.09.2019 / 12:00
25.09.2019 / 12:00
Проектирање - основи   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Проектирање - реализација   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Проектирање на мебел и градежна столарија   10.09.2019 / 8:30
24.09.2019 / 8:30
Проектирање на мебел и ентериер   10.09.2019 / 8:30
24.09.2019 / 8:30
Проектирање на производни процеси   11.09.2019 / 10:00
25.09.2019 / 10:00
Производи од иситнето дрво   11.09.2019 / 12:00
25.09.2019 / 12:00
Резбарство    
Специјални пресувани производи   12.09.2019 / 12:00
26.09.2019 / 12:00
Стилови и декорација   20.09.2019 / 9:00
27.09.2019 / 9:00
Теорија на режење на дрвото   05.09.2019 / 9:30
19.09.2019 / 9:30
Техничка механика    
Технички својства на дрвото   20.09.2019 / 10:00
27.09.2019 / 10:00
Технологија на амбалажа и дрвени елементи   16.09.2019 / 9:00
23.09.2019 / 9:00
Технологија на лепење    
Технологија на мебел и градежна столарија    
Технологија на мебел и ентериер    
Технологија на мебел и финални производи    
Технологија на отпресоци   12.09.2019 / 12:00
26.09.2019 / 12:00
Технологија на тапациран мебел    
Технологија на тапациран мебел и ентериер    
Управување со квалитетот на производството   11.09.2019 / 10:00
25.09.2019 / 10:00
Управување со проекти   11.09.2019 / 10:00
25.09.2019 / 10:00
Физика    
Финална обработка на дрвото    
Фурнири и фурнирски плочи   12.09.2019 / 12:00
26.09.2019 / 12:00
Фурнири и плочи   11.09.2019 / 12:00
25.09.2019 / 12:00
Хемија    
Хемиска преработка на дрвото   16.09.2019 / 9:00
23.09.2019 / 9:00
Хидротермичка обработка на дрвото   16.09.2019 / 9:00
23.09.2019 / 9:00 
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани