УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р БРАНКО РАБАЏИСКИ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: rabadziski@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер, .
Магистер по дрвноиндустриски науки, .
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 1994 година. Наслов на докторска дисертација: “Проучување на техничкото дрво со мали димензии од аспект на технологија и сортименска структура во примарната преработка”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН • Пиланска преработка на дрвото
• Пластификација на дрвото
• Технологија на амбалажа и дрвени елементи
• Познавање на материјалите од дрво
   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА 1. Примарна преработка на дрвото, I дел, Пиланска преработка на дрвото (коавтор).
2. Примарна преработка на дрвото, II дел,
Фурнири и слоевити плочи (коавтор).
3. Рабаџиски, Б., Златески, Г. (2007): Хидротермичка обработка на дрвото –I дел, Универзитетски учебник, УКИМ – Скопје, Шумарски факултет,Скопје.
4. Рабаџиски, Б., Златески, Г. (2011): Хидротермичка обработка на дрвото – II дел, Пластификација на дрвото, Универзитетски учебник, УКИМ – Скопје, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје,
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1. Рабаџиски Б., Златески Г. (1998): Загуба на дрвна маса при сушење на бичена граѓа, Зборник на трудови, Шумарски факултет, стр. 263-271, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (1998): The wood losses during drying sawnwood, Proceedings, pg. 263-271, Faculty of Forestry, Skopje.
2. Рабаџиски Б., Златески Г. (1998): Утврдување режим за сушење на бичена граѓа од топола со дебелина – 40,0 мм, Инженерство, Списание за инженерство и технологија, том. 3, бр. 1-2, стр. 37-41, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (1998): Establishing of drying schedule for a 40 mm thick poplar planks, Engineering, Journal of Engineering Creation and Technology , Vol. 3, No. 1-2, pg. 37-41, Skopje.
3. Рабаџиски Б., Златески Г. (2000): Режим за конвективно сушење на граѓа од ела со дебелина 50,0 и 80,0 мм, 9 –ти (IUFRO) меѓународен симпозиум за елата, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2000): Convect drying schedule for a 50,0 mm and 80,0 mm thick fir planks, IUFRO International silver fir symposium, Macedonia
4. Рабаџиски Б., Златески Г. (2000): Температурни режими за сушење на букова и дабова неокрајчена бичена граѓа, Годишен зборник, том. 36, стр. 199-206, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2000): The quantitative usage of round beech stick during it’s sawing with chain and circular saws, Yearbook, Vol. 36, pg. 199-206, Faculty of Forestry, Skopje.
5. Рабаџиски Б., Златески Г. (2000): Утврдување режим на бичена граѓа од бука и ела со дебелина од 50,0 мм, Јубилеен зборник на научни трудови, Софија. Rabadziski B., Zlateski G. (2000): Establishing of drying schedule for 50 mm thick beech and fir planks, Proceedings, pg. 164-169, Sofia.
6. Рабаџиски Б., Златески Г. (2001): Мелиорација на деградираните шуми и шикари со анализа на примарната преработка на квалитетната дрна маса и економски – финансиска основа на територијата на општина Виница, научна студија, Шумарски факултет, Скопје.
7. Рабаџиски Б., Златески Г. (2001): Подобрување на состојбата со пасишта, шумите, шумското земјиште и примарната преработка на дрвото во Малеш – Пијанец, научна студија, Шумарски факултет, Скопје.
8. Рабаџиски Б., Златески Г. (2001): Утврдување на режим за сушење на бичена граѓа од бука и костен, дебелина 25,0 мм, Годишен зборник, том. 27, стр. 47-52, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2001): Establishing of drying shedule for 25,0 mm thick beech and chestnut planks, Proceedings, Vol. 27, pg. 47-52, Faculty of Forestry, Skopje.
9. Рабаџиски Б., Златески Г. (2001): Собирање на бичената граѓа од ела, дебелина 50,0 мм и 80,0 мм во услови на вештачко конвективно сушење, Годишен зборник, том. 27, стр. 53-58, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2001): The shrinkage of fir boards, thikness of 50,0 mm and 80,0 mm in condition of artifical drying, Proceedings, Vol. 27, pg. 53-58, Faculty of Forestry, Skopje.
10. Рабаџиски Б., Златески Г. (2002): Распределба на влагата по дебелина на окрајчена бичена граѓа од смрча, Годишен зборник, том. 38, стр. 35-40, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2002): Wood moisture content distribution in cross section of saw edged planks, Proceedings, Vol. 38, pg. 35-40, Faculty of Forestry, Skopje.
11. Рабаџиски Б., Златески Г. (2002): Режим за вештачко конвективно сушење на окрајчена бичена граѓа од смрча со дебелина 70,0 мм, Годишен зборник, том. 38, стр. 41-47, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2002): Kiln drying schedule for saw edged spruce planks with thikness of 70,0 mm, Vol. 38, pg. 41-47, Proceedings, Faculty of Forestry, Skopje.
12. Рабаџиски Б., Златески Г. (2002): Техничко технолошка анализа на постојната состојба во пиланската преработка на суровината со осврт на хидротермичкиот третман на бичената граѓа, научна студија, Шумарски факултет, Скопје.
13. Рабаџиски Б., Бахчеванџиев К., Златески Г. (2003): Надмер и технолошки параметри при конвективно канално сушење на буков лупен фурнир, Инженерство, Списание за инженерство и технологија, том. 4, бр. 1, стр. 35-41, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2003): Allowance and technological, parameters for convect tunnel drying of peeled beech veneer, Engineering, Journal of Engineering Creation and Technology , Vol. 4, No. 1, pg. 35-41, Skopje.
14. Рабаџиски Б., Златески Г. (2005): Инвестициона програма за производство на бичени материјали, Шумарски факултет, Скопје.
15. Рабаџиски Б., Златески Г. (2006): Оптимални температури за пластификација на дрвото при парење на букови трупци, Годишен зборник, том. 41, стр. 78-85, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Златески G. (2006): Optimal wood temperature for plastification during steaming of a beech logs, Vol. 41, pg. 78-85, Proceedings, Faculty of Forestry, Skopje.
16. Рабаџиски Б., Златески Г. (2006): Оптимални температури за пластификација на дрвото при варење на букови трупци, Годишен зборник, том. 41, стр. 86-89, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2006): Optimal wood temperature for plastification during boiling of a beech logs, Vol. 41, pg. 86-89, Proceedings, Faculty of Forestry, Skopje.
17. Рабаџиски Б., ЗЛАТЕСКИ Г. (2006): Термичка обработка на дрвото (стерилизација) и осовременување на погон за преработка на бичена граѓа и изработка на производи за амбалажа, Шумарски факултет, Скопје 2006 година.
18. Рабаџиски Б., Златески Г., Трпоски З. (2007): Анализа на природното сушење на окрајчена бичена граѓа од бука – дебелина 50,0 мм, Меѓународна научна конференција Одржливо шумарство – проблеми и предизвици, перспективи и предизвици во дрвната индустрија, Зборник, том. 42, стр. 479-485, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (2007): Analyses of natural drying of edged whipped planks from beech thikness 50,0 mm, Vol. 42 pg. 479-485, International Symposium Sustainable forestry – problems and challenges perspectives and challenges in wood technology, Proceedings, Faculty of Forestry, Skopje.
19. Rabadziski B., Zlateski G., Troposki Z., Koljozov V. (2012): Air seasoning of oak boards with thickness of 50,0 mm, Wood, Design & Technology, International Scientific Journal of wood science, design and technology , Vol.1, No.1, pg. 1-5, Skopje
20. Рабаџиски Б., Златески Г. (2013): Максимално квантитативно искористување при преработка на лисјарски и иглолисни пилански трупци, Стручна анализа, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје.
21. Rabadziski B., Kalamadevski P., Zlateski G. (2013): Quantitative exploitation of white pine logs during experimental and simulated sawing, Wood, Design & Technology, International Scientific Journal of wood science, design and technology , Vol.2, No.1, pg. 10-15, Skopje.
22. Rabadziski B., Kalamadevski P., Zlateski G. (2013): Experimenatal and simulated sawing of white pine logs, Proceedings of international scientific conference ,,Wood technology & product design”, pg. 270-278, Ohrid.
23. Rabadziski B., Zlateski G., Trposki Z., Koljozov V. (2013): Air seasoning of wood of walnut boards with thickness of 50,0 mm, Proceedings of international scientific conference ,,Wood technology & product design”, pg. 340-343, Ohrid.
24. Рабаџиски Б., Златески Г. (2014): Техничко – технолошка и економска анализа за подигање на капацитет од примарниот комплекс за производи од масивно дрво, Студија, Факулетет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје.
25. Rabadjiski B., Zlateski G., Trposki Z., Koljozov V. (2015): Investigation od log taper of beech wood, Proceedings of Second international scientific conference ,,Wood technology & product design”, pg. 232-236, Ohrid.
26. Rabadjiski B., Zlateski G., Trichkov N., Milchovski Z. (2015): Quantitative yield of wallnut (Juglans Regia L.) sawlogs, II-nd class of quality during one phaze sawmill conversion, Proceedings of Second international scientific conference ,,Wood technology & product design”, pg. 226-231, Ohrid.

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

1. Рабаџиски Б., Златески Г. (1995-1998): Оптимални температури за пластификација на дрвото при добивање фурнири, научен проект, Шумарски факултет, Скопје. Rabadziski B., Zlateski G. (1995-1998):Optimal temperature for wood plastification in veneer producation, Project, Faculty of Forestry, Skopje.
2. Рабаџиски Б., Златески Г. (2000-2003): Состојба и можности за техничко – технолошко осовременување на капацитетите за конвективно сушење во Р. Македонија, научен проект, Шумарски факултет, Скопје.

 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани